Nasza strona, aby wyglądać i działać prawidłowo, korzysta z plików cookies. Obsługę cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej o polityce cookies.

Akceptuję

Rada Parafialna

 

Za parafię nie są odpowiedzialni tylko księża pracujący w niej. Parafię tworzą wszyscy wierni. Księża są w parafii jakiś czas, potem odchodzą, a parafianie zostają na stałe. Stąd największa odpowiedzialność spoczywa na nich. Funkcjonowanie parafii zależy od zaangażowania wiernych we współpracy z kapłanami. Temu celowi służy Rada Parafialna.

 

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Łomżyńskiej

1. W każdej parafii proboszcz powinien powołać Parafialną radę duszpasterską, zwaną dalej Radą, której członkowie wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię, pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej (por. kan.536 KPK).
2. Rada jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną. Posiada głos doradczy w stosunku do proboszcza. Proboszcz powinien, dla dobra wspólnego z tego głosu korzystać.
3. W skład rady wchodzą z urzędu: proboszcz jako jej przewodniczący, rektorzy kościołów, wikariusze, przedstawiciele katechetów oraz przełożeni instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego działających na terenie parafii. Do Rady powinni być powołani także przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej, członkowie ruchów i stowarzyszeń, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów i zawodów, wieku członków i terytorium parafii i inni.
4. Rada powinna liczyć, w zależności od wielkości parafii, od dziesięciu do trzydziestu osób. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz podkreślenia podmiotowej roli świeckich w parafii, oprócz nominowanych z urzędu, połowę Rady wyznacza proboszcz, a połowę wspólnota parafialna w drodze wyboru. Wybrani do Rady muszą posiadać akceptację proboszcza.
5. Powołani członkowie Rady otrzymują nominację, którą podpisuje proboszcz i aprobuje dziekan. 
6. Ustalony przez proboszcza skład Rady zatwierdza dziekan na jej pierwszym posiedzeniu. Dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest dziekan rejonowy, dla parafii dziekana rejonowego Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.
7. Kopia protokołu z posiedzenia inauguracyjnego nowej Rady, zawierającego skład osobowy gremium oraz dokumentującego przebieg spotkania, podpisanego zgodnie z punktem 7 odpowiednio przez proboszcza i dziekana, dziekana i dziekana rejonowego, dziekana rejonowego i Przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, powinna zostać dostarczona do Kurii Diecezjalnej. Ta sama powinność dotyczy protokołów z innych posiedzeń Rady.
8. Podczas posiedzenia inauguracyjnego członkowie Rady składają przysięgę według następującej formuły:
„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej rady duszpasterskiej parafii……………………będę spełniał(a) w duchu odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg!
W trakcie składania przysięgi członek Rady dotyka ręką Biblię i na zakończenie całuje Księgę.
9. Kadencja Rady trwa 5 lat. W sytuacji nadzwyczajnej na rozwiązanie Rady przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać pisemną zgodę Biskupa Diecezjalnego. W podobnych okolicznościach proboszcz może odwołać członka Rady przed upływem kadencji, po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana. Biskup Diecezjalny również może zlecić rozwiązanie Rady i powołanie jej w nowym składzie.
10. Uprawnienia Rady wygasają z chwilą ustania urzędu proboszcza. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii, proboszcz ma obowiązek powołać nową Radę lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.
11. Członkowie Rady mogą być powoływani najwyżej na trzy kolejne kadencje. Można dokonać uzupełnienia składu Rady podczas trwania kadencji z zachowaniem proporcji zawartej w punkcie 4. Jeśli członek Rady nie może owocnie wypełniać swoich zadań, proboszcz może zachęcić go do rezygnacji.
12. Posiedzenia Rady powinny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku. Każdemu posiedzeniu przewodniczy proboszcz lub, w wyjątkowych wypadkach, jego delegat na podstawie specjalnego upoważnienia. 
13. Proboszcz, w porozumieniu ze swoimi współpracownikami, ustala termin spotkania oraz porządek obrad, w którym powinny być uwzględnione propozycje i wolne wnioski. Członkowie Rady powinni być powiadomieni o posiedzeniu przynajmniej na tydzień przed terminem.
14. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera sekretarza, którego zadaniem jest prowadzenie księgi protokołów. Księga ta powinna być przechowywana w kancelarii parafialnej i przedstawiana podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej. 
15. Na posiedzeniu Rady powinny być omawiane wszystkie istotne decyzje dotyczące życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim. Podczas posiedzeń każdy z uczestników powinien mieć możliwość wypowiedzenia się na tematy przewidziane w porządku obrad. Kwestie wątpliwe rozstrzygane są w głosowaniu. 
16. Każde posiedzenie Rady winno być poprzedzone i zakończone modlitwą.